KTM TK1 - BLACK
KTM TK1 - BLUE
KTM TK1 - DARK
KTM TK1 - ORANGE